İLK ÇAĞ TARİHİ

 

YUNAN UYGARLIĞI

 

MÖ 1200 yılında Yunanistan'a gelen Dorlar, şehir devletleri kurarak bu uygarlığı meydana getirdiler. Kurulan şehir devletleri içerisinde en önemlileri Isparta, Atina, Korint, Teba vs gibi şehirlerdir. Şehir devletlerinin başında krallar, bunların etrafında da aristokratlar sınıfı meydana geldi. MÖ 7 ve 6 yy. Aristokratlar (asiller), kralı devirerek idareyi ele geçirdiler.
Yönetimden memnun olmayan orta sınıflar birleşerek Aristokratları iktidardan uzaklaştırdı. Böylece Tiranlıklar oluştu. Yeni kanunlar yapıldı. Halk bir takım haklar elde etti. Halk ve asiller birleşerek diktatörleşen Tiranlığı yıktılar. Bunun sonunda halkın katıldığı demokratik meclisler kuruldu. Tiranlıklar ilk defa İyonya'da görülmüştür. Orta sınıf (tüccar, sanayici, gemici, sanatkarlar) ticari hayatın canlanması ile meydana geldi. Yunanistan da şehir devletlerinin amacı halkın mutluluğunu sağlamaktır. İlk çağın en demokratik devletleri eski Yunanistan şehir devletleridir. Isparta da 3 sınıf; Ispartalılar, Periyekler (dağlardaki Akalar), İlotlar (boyunduruk altındaki halk). Atina da üç sınıf; Soylular-küçük toprak sahipleri (köylüler), köleler vardı. Isparta'yı yaşlılar meclisi, Atina'yı ise Arhonlar yönetiyordu. MÖ 490 yılında Pers-Yunan savaşlarında, Yunanlılar Persleri bozguna uğrattı. Atina-Isparta rekabeti, 27 yıl devam eden Peloponnes savaşlarına neden oldu. Isparta üstün geldi. İskender'in Yunanistan'ı ele geçirmesiyle, İskender Medeniyeti başladı.

YUNANİSTAN DA FELSEFE
Sokrat, Eflatun ve Aristo en ünlü filozoflarıdır. Sokrat: İnsanları doğru yola getirmek için mücadele etmiş, çok düşman kazanmıştır. Yargılanmıştır. Eflatun: İdeal devlet fikrini savunmuştur. Akedemia adlı ilk üniversitenin kurucusudur. Aristo: Alimleri ilk defa tasnif etmiştir. Devlet yönetimiyle ilgili Politika adlı eserini yazmıştır.
 

TARİHÇİLİK
Herodot:
Tarihçilerin babası kabul edilir. Ünlü Historia adlı eserinde Yunan tarihini yazmıştır. (MÖ 450 yıllarında yaşamıştır). Tukudides: Peloponnes(Atina ile Isparta arasındaki) savaşlarını anlatmıştır. Ksenofon: Hellenika ve Onbinlerin Ricatı adlı eserlerin sahibidir.
 

TIP
Hipokrat: Her hastalığın bir sebebi olduğunu ileri sürmüştür. Günümüzde doktorlar Hipokrat Yemini ile göreve başlarlar.

YAZI, DİL ve EDEBİYAT
Fenike alfabesini kullanmışlardır. Homeros: İlk destan yazarıdır. Eserleri: İlyada: Truva savaşlarını anlatır. Odessa: Truva savaşlarına katılan İthake Kralının esaretten kaçışını konu edinir. Trajedi ve Komedi alanında ünlü isimler yetişti.

YUNAN KOLONİLERİ
Yunanlılar MÖ 750-550 yıllarında uzak ülkelerde koloniler kurmuşlardır. Kolonileri yerleşmek amacıyla kurmuşlardır. Kadıköy ve İstanbul, Yunan kolonisiydi.

DİN VE İNANIŞ
Yunan Uygarlığında; çok tanrılı inanış vardı. Dini inanışlarının kaynağı Anadolu, Mezopotamya ve Girit'tir. Tanrılarını ölümsüz, insanlar gibi düşünmüşlerdir. Tanrılar evlenirler, savaşırlar, yerler ve içerlerdi. Yunan mitolojisi bu konuları işler. Tanrılar, Olimpus'da, tanrı Zeus'un çevresinde toplanmışlardır. Yunanlıların dini inanışları fikri gelişmeyi engellemezdi. Hayatta fedakârlık gerektirmezdi. Yunanlılar, tanrıların gazabından korunmak için müzik, eğlence, spor ve şiir yarışları düzenlerlerdi. (Günümüzdeki olimpiyatlar bu şekilde doğmuştur). Rahipler: Dini hizmetleri yerine getirmekle görevli memurlar sayılırlardı.

SOSYAL VE İKTİSADİ HAYAT
Yunanistan da halk, Soylular (Aristokratlar: Büyük toprak sahipleri), Tüccar ve Sanayiciler, Küçük Toprak Sahipleri (Köylüler) ve Köleler olmak üzere 4 sosyal sınıfa ayrılırdı. Köylüler: Gelirlerinin bir kısmını Aristokratlara verirlerdi. Geçinemeyince borçlanırlar, borçlarını ödeyemeyince de topraklarını ve özgürlüklerini kaybederlerdi. Tüccar ve Sanayiciler: Koloniler sayesinde zenginleştiler. Köleler: Hiçbir hakkı olmayan sınıftı.

ORDU
Kölelerin ayaklanmasından çekinen şehir devletleri, güçlü birer ordu bulundurmuşlardır. Isparta, güçlü kara ordusuna sahipti. Krallığı devam ettiren tek şehirdir. Atina; Güçlü deniz ordusuna sahipti. Arhonlar yönetiminde demokrasiye geçmişlerdir.

HUKUK
Yunan kanunları ağır cezalar ihtiva etmekteydi. Sınıf mücadelesi sırasında Aristokratların haklarını korumak için yapmışlardır. Drakon: Soyluların haklarını korumak için şiddete dayalı kanunlar yapmıştır. Solon: Yaptığı kanunlarla köylülerin borçlarını sildi. Halkı gelirine göre 4 sosyal sınıfa ayırdı. Köleliği kaldırdı. Psistratos: Yaptığı kanunlarla orta sınıfı güçlendirdi. Tarım, ticaret ve sanayi gelişti. Klistenes: Yaptığı kanunlarla Atina'ya demokrasiyi getirdi. Sınıf farkını kaldırdı. Demokrasiyi uyguladı. Demokrasiye karşı olanları tehlikeli insanlar ilan etti.

EKONOMİ
Tarıma elverişli toprakların azlığından halk geçimini zeytin, balıkçılık, hayvancılık ve ticaret ile sağlıyordu.

 

Copyright(Tüm Hakları Saklıdır.) © 2017 - www.atatarih.com

Sitemizde bulunan bilgi ve belgeler eğitim amaçlıdır. Sitemizde bulunan bilgi veya belgeler telif hakkı kapsamında ise, sahipleri isterlerse sitemizden en kısa zaman içerisinde silinecektir. Bizimle irtibat için iletişim bölümünü kullanabilirsiniz. www.atatarih.com

SOSYAL BİLGİLER, TARİH, COĞRAFYA, VATANDAŞLIK DERSLERİ SİTESİ